Regulamin konferencji HR W BIZNESIE Techne - HR W BIZNESIE

Regulamin konferencji HR W BIZNESIE Techne

I Postanowienia ogólne

 1. Wydarzenie pn. Konferencja HR W BIZNESIE Techne, zwane dalej Konferencją, odbędzie się 24.10.2019 roku w Bydgoszczy, w Wyższej Szkole Bankowej, ul. Fordońska 74.
 2. Organizatorem Konferencji jest partnerstwo podmiotów:
  1. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, 87-100 Toruń
  2. FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o., ul. Kościuszki 51B, 87-100 Toruń.
 3. Jeśli dalej będzie mowa o wszystkich organizatorach będą oni określeni jako: Organizatorzy.
 4. Uczestnik Konferencji: osoba fizyczna albo prawna dokonująca rejestracji na Konferencję poprzez formularz online dostępny m.in. na stronie internetowej hrwbiznesie.com, wsb.pl oraz flexhr.pl. 
 5. Uczestnikami konferencji mogą być:
  1. właściciele przedsiębiorstw
  2. dyrektorzy, managerowie, kierownicy i inne osoby zarządzające działami HR
  3. specjaliści pracujący w działach HR
  4. przedsiębiorcy, doradcy, eksperci, trenerzy i inne firmy/osoby zajmujące się świadczeniem usług m.in. outsourcingowych, doradczo-szkoleniowych oraz pracy tymczasowej
  5. inne osoby posiadające specjalne zaproszenie od Organizatorów. 
 6. Pierwszeństwo uczestnictwa w konferencji mają uczestnicy wymienieni w Części I, pkt 3, ppkt a,b,c
 7. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji.

II Zasady uczestnictwa

 1. Program Konferencji znajduje się̨ na stronie internetowej hrwbiznesie.com. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizatorzy poinformują na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych uczestników).
 2. W Konferencji mogą̨ wziąć́ udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie hrwbiznesie.com oraz zostały zaakceptowane przez Organizatorów. 
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Wyższą Szkołą Bankową zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również̇ akceptację postanowień́ niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń́ dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorami. Powoduje również̇ powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje:
  1. udział w Konferencji w dniu 24.10.2019 w Bydgoszczy
  2. materiały podczas konferencji i po konferencji 
  3. przerwę kawową/poczęstunek 
 4. Uczestnik zobowiązuje się̨ do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 5. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają̨ koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany miejsca Konferencji.
 7. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są̨ na stronie internetowej: www.hrwbiznesie.com.
 8. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną, akceptacja przez Organizatorów oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo na konto …………………, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia, nie później jednak niż do dnia  24.09.2019 w przypadku biletów Early Birds oraz nie później niż do dnia 18.10.2019 w przypadku biletów Regular.
 9. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest upoważniona do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 11. Zgłoszenia uczestnictwa, dokonywane za pośrednictwem formularza on-line  przyjmowane są̨ do 18.10.2019 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wcześniejszego zakończenia naboru.
 12. Koszt uczestnictwa zależy od terminu zgłoszenia oraz przynależności do grupy (vide: tabela na końcu sekcji II Zasady uczestnictwa)
 13. W przypadku rejestracji 3 osób z jednej organizacji – Organizatorzy przyznają 5% rabatu. Przy 5 osobach – 10%. Powyżej 5 os. – rabat wg indywidualnych ustaleń z Organizatorami.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń́ uczestnictwa w przypadku wyczerpania miejsc na Konferencję.
 15. Opłata za uczestnictwo w Konferencji wniesiona przez jednego uczestnika może zostać́ przeniesiona na innego uczestnika, pod warunkiem, że informacja o zmianie zostanie przekazana Organizatorom w terminie do 18.10.2019 drogą mailową na adres: kontakt@hrwbiznesie.com.
 16. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatorów, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.
 17. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatorów, które uniemożliwią̨ przeprowadzenie Konferencji, uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 25% kosztów uczestnictwa. W tej sytuacji Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze. 
 18. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu telefonicznego z uczestnikiem w sytuacji nagłych i nieprzewidzianych zmian jak: odwołanie konferencji, zmiana miejsca, zmiana godziny oraz w sytuacjach związanych z wyjaśnieniem niejasności dotyczących zgłoszenia uczestnictwa w konferencji.
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niewpuszczenia albo wyproszenia z udziału w konferencji uczestników, którzy:
  1. nie zarejestrowali się na konferencję za pomocą formularza zgłoszeniowego 
  2. nie dokonali pełnej płatności za udział w konferencji
  3. przebywają pod wpływem alkoholu i/albo dają oznaki przebywania pod wpływem innych substancji psychoaktywnych – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wezwania policji celem weryfikacji
  4. nie przynależą do żadnej z grup docelowych konferencji 
  5. przejawiają zachowania agresywne werbalne i niewerbalne, w tym naruszania dóbr osobistych, dobrego imienia, zniesławiania innych uczestników konferencji, organizatorów, prelegentów
  6. przekazały fałszywe informacje przy zgłoszeniu 
  7. prowadzą aktywne działania prospekcyjne i sprzedażowe, takie jak: rozdawanie ulotek, katalogów i innych materiałów marketingowych, rozkładanie stoisk reklamowych, banerów, plakatów itp., a także ustnej sprzedaży produktów i usług
 20. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora i Współadministratorów . Brak zgody oznacza brak możliwości udziału w Konferencji. Formularz taki zostanie odrzucony, bez potwierdzenia ze strony Organizatorów.
 21. Po zarejestrowaniu Uczestnik na wskazany w zgłoszeniu adres otrzymuje fakturę oraz potwierdzenie przyjęcia udziału w konferencji w formie mailowej, uprawniającego do udziału w konferencji.  
 22. W ramach Konferencji mogą̨ odbywać́ się̨ prelekcje, prezentacje, sesje dydaktyczno-dyskusyjne oraz sesje networkingowe.
 23. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji nie później niż̇ do 1.09.2019
 24. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie  między 2. a 24.09. 2019 Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% wpłaconej kwoty.
 25. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po 24.09.2019 – zwrot wniesionej opłaty nie przysługuje.
 26. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać́ pisemnie na adres email: kontakt@hrwbiznesie.com. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.

27. Osoby chcące wziąć udział w warsztacie z tworzenia botów dla HR mogą zapisać się na nie do dnia 24.09.2019. Koszt udziału (dla wszystkich) – 100 PLN brutto/os. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy uczestnik warsztatu zobowiązany jest przyjść z własnym laptopem, z zainstalowanym oprogramowaniem, przesłanym w linku przez prowadzących warsztat.

W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń albo przyczyn niezależnych od organizatora, warsztat może zostać odwołany. Osoby zapisane zostaną o tym poinformowane oraz zostaną im zwrócone koszty związane z uczestnictwem w warsztacie.

III Partnerzy

 1. Podmioty wspierające Konferencję w postaci sponsoringu i/albo patronatu medialnego wezmą udział w Konferencji na bazie indywidualnych umów zawieranych z Organizatorami.
 2. Reprezentanci Partnerów Konferencji, którzy wezmą w niej udział powinni zarejestrować się przez formularz zgłoszeniowy.

IV Bezpieczeństwo

 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione albo skradzione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy są̨ zobowiązani przestrzegać́ zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

V Inne kwestie

 1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatorów.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań́ i zdjęć́ oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą̨ przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany albo sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę̨ na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź́ pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się̨ do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konferencji i na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) zwanego w dalszej treści RODO
 4. Informacje o celu, sposobie i terminie przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności na stronie internetowej www.hrwbiznesie.com.
 5. Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych, są̨ szyfrowane przed transmisją od użytkownika.
 6. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatorów powinny być zgłaszane drogą mailową na adres e- mail: kontakt@hrwbiznesie.com
 7. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą̨ być́ zgłaszane nie później niż̇ w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.
 8. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą̨ rozpatrywane.
 9. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504).
 10. Uczestnicy ponoszą̨ pełną odpowiedzialność́ materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są̨ jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również̇ w miejscach zakwaterowania.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. 
 12. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują̨ przepisy kodeksu cywilnego.